Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: verkorte schrijfwijze voor deze Algemene voorwaarden van levering hostingdiensten Icpcore, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder dossiernummer 28048402.

1.2 Icpcore: aanduiding voor de Besloten Vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder dossiernummer 28048402.

1.3 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Icpcore een overeenkomst voor het gebruik van diensten van Icpcore heeft gesloten.

1.4 Dienst: de door Icpcore aan de Klant voor gebruik ter beschikking gestelde apparatuur, software, website en/of andere materiŽle danwel geestelijke eigendommen van Icpcore.

1.5 Overeenkomst: de tussen Icpcore en de Klant overeengekomen afspraak tot gebruik van de Dienst.

1.6 Login: een door Icpcore toe te kennen combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord welke de Klant toegang geven tot de Dienst.

1.7 Dienstentarieven: de door Icpcore vastgestelde vergoedingen welke de Klant verschuldigd is aan Icpcore voor het gebruik van Diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Icpcore tot stand gekomen Overeenkomsten en overige afspraken en toezeggingen.

2.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van de Klant, hoe dan ook genaamd, worden door Icpcore uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk stuk dat door een bevoegd vertegenwoordiger van Icpcore is ondertekend.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle door Icpcore gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand door levering van Diensten aan de Klant door Icpcore, in opdracht van de Klant.

3.3 Indien de Klant een rechtspersoon is, dient op verzoek van Icpcore bij de aanmelding een bewijs van inschrijving uit het van toepassing zijnde register te worden overlegd. De vertegenwoordiger van de Klant dient op verzoek van Icpcore zijn of haar tekeningsbevoegdheid aan te tonen.

3.4 Icpcore behoudt zich het recht voor het sluiten van een Overeenkomst met een aspirant-klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3.5 Bij het samenstellen van de Dienst maakt de Klant gebruik van de door Icpcore ter beschikking gestelde faciliteiten. Het, al dan niet via electronische weg, indienen en bevestigen van de Dienst is bindend en onherroepelijk, waarbij de door Icpcore gevoerde administratie als bewijs dient.

4. Verplichtingen van Icpcore

4.1 Icpcore spant zich in om de Dienst zo goed mogelijk en op een verantwoorde wijze beschikbaar te houden.

4.2 Icpcore betracht alle mogelijke zorgvuldigheid in het omgaan met de persoonlijke gegevens van de Klant, zodanig dat de persoonlijke gegevens niet ter beschikking van derden kunnen komen, met uitzondering van leveranciers en vertegenwoordigers van Icpcore, voor welke deze gegevens strikt noodzakelijk zijn om de Dienst te leveren aan de Klant.

4.3 Icpcore spant zich in om de gegevens die de Klant opslaat op de apparatuur van Icpcore zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. De Klant bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

4.4 Icpcore spant zich in om de Klant in staat te stellen op een zinvolle wijze gebruik te maken van de Dienst binnen de gegeven randvoorwaarden.

4.5 Icpcore spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de leveringsonderbreking.

5. Verplichtingen van de klant

5.1 De Klant dient zorg te dragen voor de apparatuur en programmatuur en eventuele diensten van derden die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

5.2 De Klant is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de Dienst, inclusief gebruik door derden. De Klant dient de door Icpcore verstrekte Login-gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Indien en zodra de Klant redenen heeft om aan te nemen dat een onbevoegde mogelijk toegang heeft tot de Dienst dient de Klant dit zo spoedig mogelijk te melden aan Icpcore.

5.3 De Klant is verplicht medewerking te verlenen aan onderzoek en andere acties van Icpcore met betrekking tot klachtenbehandeling, technische ondersteuning en systeembeheer.

5.4 Het is de Klant verboden om overeenkomsten af te sluiten met derden voor het gebruik van de Dienst door derden, inclusief doch niet beperkt tot wederverkoop of gratis ter beschikking stelling van de Dienst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Icpcore.

5.5 De Klant ontplooit geen activiteiten welke:

5.5.1 Op enige wijze schade zouden kunnen toebrengen aan de apparatuur of software van Icpcore of derden.

5.5.2 In strijd zijn met de op Internet geldende regels en afspraken voor de verwerking van electronic mail, inclusief maar niet beperkt tot:

5.5.2.1 Het versturen van ongewenste email, danwel postings op forums van iedere vorm die in strijd zijn met de plaatselijk geldende regels, welke te herleiden zijn tot Icpcore of tot de Dienst.

5.5.2.2 Het draaien van een "open relay" mailserver welke email ontvangt voor een door Icpcore gehost domein.

5.5.3 Strafbaar zijn danwel aanzet kunnen geven tot het plegen van strafbare feiten, danwel kunnen resulteren in strafrechtelijke of civielrechtelijke stappen tegen de Klant of Icpcore, danwel in strijd zijn met de op Internet geldende regels en afspraken ("netiquette"), inclusief maar niet beperkt tot hacken, verspreiding van kinderpornografisch materiaal, verspreiding van virussen, materiaal dat onder bescherming van het auteursrecht valt, danwel codes om hiervan gebruik te maken.

5.5.4 Tot doel hebben de door Icpcore bijgehouden administratie te corrumperen.

6. Domeinnamen en IP-adressen

6.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende instanties. Icpcore vervult ter zake van de aanvraag slechts een bemiddelende rol en kan niet garanderen dat een aangevraagde domeinnaam of IP-adres wordt verleend.

6.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat Icpcore of een leverancier van Icpcore wordt geregistreerd als technisch of administratief contactpersoon voor het domein. Icpcore heeft echter geen enkele betrokkenheid bij het gebruik van het domein. De Klant vrijwaart Icpcore tegen iedere aanspraak van derden die verband houdt met gebruik van de domeinnaam. Deze vrijwaring geldt ook indien de domeinnaam is verkregen zonder bemiddeling van Icpcore.

6.3 Icpcore verleent volledige medewerking bij de verhuizing van een domeinnaam, mits deze domeinnaam door bemiddeling van Icpcore is aangevraagd en alle openstaande vergoedingen van de Klant aan Icpcore zijn voldaan. Icpcore is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade welke het gevolg is van het niet goed afhandelen van de verhuizing van de domeinnaam.

7. Vergoedingen

7.1 Voor het gebruik van de Dienst is de klant een vergoeding verschuldigd, waarvan de hoogte door Icpcore wordt bepaald in de Dienstentarieven.

7.2 Tenzij anders vermeld, zijn door Icpcore genoemde vergoedingen steeds in Euro's en exclusief BTW en onder voorbehoud van fouten of wijzigingen.

7.3 Icpcore is gerechtigd de Dienstentarieven te wijzigen. Wijzigingen zijn steeds direct van kracht en geldt voor de Klant per eerstvolgende factuur. De Klant is tot 5 dagen na ontvangst van de eerste factuur met de nieuwe tarieven gerechtigd de Dienst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

7.4 De verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan door middel van automatische incasso danwel contante storting, op de rekening van Icpcore onder vermelding van de klantcode, factuurnummer of betalingskenmerk.

7.5 Indien de verschuldigde vergoeding niet binnen de op de factuur vermelde periode en na het versturen van een betalingsherinnering in het bezit is van Icpcore is Icpcore gerechtigd de vordering uit handen te geven en levering van de Dienst op te schorten zonder nadere mededeling aan de Klant. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de Klant.

7.6 Indien de Klant een onverschuldigde betaling doet op rekening van Icpcore kan Icpcore deze gebruiken om enig, op dat moment of in de nabije toekomst, openstaande factuur van de Klant direct na verzending te voldoen.

7.7 Extra kosten ten gevolge van overgebruik (bandbreedte of dataverbruik in kilobyte`s) van de dienst worden berekend per kalender kwartaal.

8. Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Icpcore onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van Icpcore jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Icpcore kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was, inclusief maar niet beperkt tot apparatuurstoringen en stroomstoringen.

8.2 Indien Icpcore door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

8.3 Indien de overmachtstoestand veertien (14) dagen of langer heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige vergoeding, ook niet als Icpcore als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Icpcore is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade aan de Klant, welke direct of indirect het gevolg is van de Dienst of de Overeenkomst of enig andere omstandigheid waar Icpcore in betrokken is.

9.2 Icpcore wijst iedere vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot het handelen van haar klanten, danwel overige natuurlijke of rechtspersonen met wie Icpcore een overeenkomst aangaat, van de hand.

10. Duur en beeindiging

10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tot wederopzegging.

10.2 Onverminderd de overige bepalingen heeft de klant het recht de Overeenkomst en de Dienst schriftelijk op te zeggen met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden, voor afloop van het contract. Opzeggingen kunnen verstuurd worden naar het postadres, en worden door ons bevestigd.

10.3 Icpcore heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of levering van de Dienst op te schorten indien de Klant in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden, in geval van (voorlopige) sursťance of faillisement van de Klant of in geval van een ernstig verstoorde relatie tussen Icpcore en de Klant, zulks ter beoordeling aan Icpcore.

11. Diversen

11.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

11.3 Het bij gerechterlijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet.

11.4 Icpcore heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van voor het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien (14) dagen na kennisgeving aan de Klant. Indien de Klant niet instemt met de wijziging, heeft deze tot zeven (7) dagen na de kennisgeving het recht de Overeenkomst met ingang van de eerstvolgende betalingsperiode op te zeggen.

Copyright © Interparts Computer Products B.V. | 1988 - 2017